Nabór wniosków w ramach II osi priorytetowej POPC Działanie 2.3

 

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 aktualnie prowadzi konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Niniejsza aplikacja jest skierowana do wnioskodawców, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie projektu finansowany ze środków działania 2.3 POPC, w ramach następujących naborów:

2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Wnioski można składać w terminie:  od 30 kwietnia 2018 r. do 17 października 2018 r.

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie

2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki ” (Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Konkurs jest podzielony na 2 rundy.

Wnioski można składać w terminach: 

  • od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r.
  • od 27 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie


Aplikacja służy do przesłania drogą elektroniczną formularza wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w dokumentacji konkursowej. Należy pamiętać, że wniosek z załącznikami przekazywany drogą elektroniczną musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

Instrukcja do obsługi aplikacji znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu do właściwego poddziałania.